Aktivnost 3 - Razvoj modela učenja i praktičnog rada u nastavi, izvannastavnim i/ili izvanškolskim OOA u STEM-u, IKT-u, poduzetništvu i aktivnom građanstvu

3.1.

Uspostava stručnih timova te mreže trenera i savjetnika, podrazumijeva okupljanje članova i formiranje stručnih timova i mreže trenera i savjetnika za razvoj strategija, programa i modela učenja i podučavanja, praktičnog rada u nastavi, izvannastavnim i/ili izvanškolskim OOA u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva.

3.2.

Izrada strategija, programa i modela učenja i podučavanja, praktičnog rada u nastavi, izvannastavnim i/ili izvanškolskim OOA u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva.

3.3.

Diseminacija materijala o strategijama, programima i modelima učenja i podučavanja, praktičnog rada u nastavi, izvannastavnim i/ili izvanškolskim OOA u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i AG

3.4.

Uspostava sustava podrške, razmjene iskustava, evaluacije i kontinuiranog unapređenja strategija, programa i modela učenja i podučavanja, praktičnog rada u nastavi, izvannastavnim i/ili izvanškolskim OOA.

3.5.

Razvoj školskog kurikuluma u području STEM-a za darovite učenike.

Ishodi aktivnosti su: