Contact Info

Grad Gospić

Partner

Grad Gospić je jedinica lokalne samouprave, a predstavlja urbanu, povijesnu, prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu. U sastavu Grada uključena su i prigradska naselja koja s gradskim naseljima čine gospodarsku cjelinu te su s njima povezana dnevnim migracijskim kretanjima i svakodnevnim potrebama stanovništva od lokalnog značaja.

Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj utvrđen je naziv, područje i sjedište Grada Gospića, kao i druga pitanja od važnosti za teritorijalno ustrojstvo jedinice lokalne samouprave. Granice područja Grada idu katastarskim granicama rubnih naselja koja ulaze u njegovo područje.

Grad Gospić samostalan je u odlučivanju o poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Zakonom o lokalnoj i područnoj /regionalnoj/ samoupravi.

Grad u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 1. uređenje naselja i stanovanje
 2. prostorno i urbanističko planiranje
 3. komunalne djelatnosti
 4. brigu o djeci
 5. socijalnu skrb
 6. primarnu zdravstvenu zaštitu
 7. odgoj i osnovno obrazovanje
 8. kulturu, tjelesnu kulturu i šport
 9. zaštitu potrošača
 10. zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša
 11. protupožarnu i civilnu zaštitu

 

...